Zavolajte nám: +421 904 911 119

Obchodné podmienky

 
Všeobecné obchodné podmienky
prevádzkovateľa internetového obchodu pre kúpne zmluvy, uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu (alux.sk)
 

 
 
1. Všeobecné ustanovenia
 

(1) Kúpne zmluvy, uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu, sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. (ďalej len „zákon o elektronickom obchode“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 108/2000 Z. z .o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji“), ako aj zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“) a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.
 
(2) Prevádzkovateľom elektronického obchodu je:
Obchodné meno: Alux, s.r.o.
Sídlo: Mlynské nivy 56, 821 05 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 44297548
IČ DPH: SK2022650344,
(ďalej len "predávajúci").
(3)Kupujúcim je každý zákazník uskutočňujúci nákup.
(4) Predávajúci zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka kupujúcemu a umožňuje kupujúcemu tovary objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese: http://www.alux.sk (ďalej iba "elektronický obchod").
(5) Tieto VOP sú viazané na nákup v elektronickom obchode. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu kupujúci vyjadruje, že si VOP prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí a zároveň súhlasí s tým, že tieto VOP a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.
(6) Kontaktné údaje predávajúceho:
Adresa: Alux, s.r.o., Mlynské nivy 56, 821 05 Bratislava
tel.: 0903 600 2000903 600 200 Číslo účtu pre bezhotovostné platby: Tatra banka: 2627029965/1100
(7) Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32
P.O. Box 5
820 07 Bratislava 27
(8) Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú iné podmienky ako sú všeobecné, budú mať ustanovenia kúpnej zmluvy prednosť pred VOP.
 
2. Opis tovaru

(1) Informácie o tovare uvedené v časti: „Popis“ elektronického obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu informácií o tovare uvedených v časti: „Popis“ elektronického obchodu bez predchádzajúceho upozornenia.
(2) Obrázky zobrazené pri výrobku môžu byť len ilustračné.
 
3. Kúpna zmluva

(1) Kúpna zmluva je uzavretá záväzným prijatím objednávky  kupujúceho predávajúcim  podľa bodu 2. tohto článku VOP.
(2) Záväzným prijatím objednávky kupujúceho predávajúcim je a/alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom doručení objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky".  Automaticky generované oznámenie o doručení objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré obdržíte na Vašu e-mailovú adresu ihneď po odoslaní Vašej objednávky, sa nepovažuje za záväzné prijatie  objednávky. Na Vašu e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.
(3) Záväzné prijatie objednávky obsahuje:
• údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy
• údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb
• údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho
• údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.)
• prípadne iné údaje.
(4) Predávajúci je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od prijatia objednávky vo forme e-mailovej správy zaslanej s predmetom "Potvrdenie objednávky" až po uplynutie lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá s kupujúcim.
(5)   Ak sa kupujúci rozhodne objednávku stornovať, môže tak urobiť minimálne v lehote do 24 hodín od jej doručenia predávajúcemu. Kupujúci má právo objenávku zrušiť zaslaním e-mailu predávajúcemu s uvedením mena, e-mailu a popisu objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci už vykonal platbu v celej výške, alebo len určitú časť, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu, alebo jej časť v lehote 7 dní od zrušenia objednávky vopred dohodnutým spôsobom.
 
3. Práva a povinnosti zmluvných strán

Predávajúci je povinný:
• dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabezpečiť zabalenie prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
• zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky účinné v čase uskutočnenia objednávky tovaru
• odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej, alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad)
• informovať kupujúceho o zmenách v stave jeho objednávky v lehote a spôsobom dohodnutým v týchto obchodných podmienkach
Predávajúci má právo:
• na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar
• stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení; o stornovaní objednávky bude kupujúci bezodkladne informovaný telefonicky alebo e-mailom; v prípade, že kupujúci už vykonal platbu v celej výške, alebo len určitú časť, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu, alebo jej časť v lehote 7 dní od zrušenia objednávky vopred dohodnutým spôsobom
Kupujúci je povinný:
• prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
• zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
• nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
• potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby
Kupujúci má právo:
• na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky
• na odstúpenie od kúpnej zmluvy pri dodržaní VZPP a týchto obchodných podmienok.

 
4. Dodacie podmienky a platobné podmienky
 
(1) Tovar je predávaný podľa vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
(2) Predávajúci sa zaväzuje tovar dodať kupujúcemu v dohodnutej lehote, najviac však do 30 dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu.
(3) Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v záväznom prijatí objednávky zaslanej predávajúcim kupujúcemu.
(4) V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci informuje kupujúceho a vydá mu potvrdenie.
(5) V prípade, ak kupujúci tovar nie je schopný prevziať objednávku v čase a na mieste dohodnutom v kúpnej zmluve upovedomí o tom predávajúceho bezodkladne.
(6) Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho udávané výrobcom sa môžu odlišovať od skutočnosti o ± 3% z uvedenej hodnoty .
(7) Miestom a spôsobom dodania tovaru je miesto a spôsob uvedené v záväznom prijatí  objednávky predávajúcim.
(8) V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Kupujúci sa zaväzuje upovedomiť predávajúceho vo forme e-mailovej správy najneskôr v deň doručenie/prevzatia o tom, že tovar prevezme namiesto kupujúceho tretia osoba odlišná od kupujúceho, pričom je povinný uviesť meno a priezvisko tejto osoby. V prípade, že si kupujúci povinnosť podľa predchádzajúcej vety nesplní, a/alebo neuvedie meno a priezvisko tretej osoby, ktorá má tovar prevziať, tovar nebude tretej osobe odlišnej od osoby kupujúceho vydaný. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznom prijatí objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.
(9) Kupujúci je povinný skontrolovať  tovar ako aj jeho obal ihneď pri prevzatí. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, prípadne, že je tovar neúplný, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a je povinný spolu s dopravcom spísať o tom záznam. O mechanickom poškodení tovaru v neporušenom obale je kupujúci povinný informovať predávajúceho bezodkladne po  prevzatí zásielky a zaväzuje sa tovar nepoužívať. Na neskoršie reklamácie mechanického poškodenia sa nebude prihliadať.
(10) Ak kupujúci tovar bezdôvodne odmietne prevziať bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy a/alebo zaplatiť kúpnu cenu za riadne dodaný tovar, je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške troch(3) % z kúpnej ceny tovaru uvedenej v záväznom prijatí objednávky predávajúcim, najmenej však 20 EUR  (slovom: dvadsať eur), a to  najneskôr do 5 dní odo dňa, kedy tovar kupujúci odmietol bezdôvodne prevziať a/alebo zaplatiť kúpnu cenu. Právo predávajúceho na náhradu škody týmto nie je dotknuté.
(11) Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol  kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe je predávajúci oprávnený jednostranne započítať kupujúcim zloženú zálohu  za dohodnutý tovar voči zmluvnej pokute, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu podľa predchádzajúceho bodu týchto VOP.
(12) V prípadoch kde je nutný záručný list, dostane ho kupujúci v balení spolu s tovarom, daňovým dokladom, dodacím listom a ostatnými dokladmi predpísanými platnými právnymi predpismi.
(13) Spôsoby dopravy tovaru a ceny
Ceny jednotlivých foriem dopravy sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnej objednávky. Spôsob a cenu dopravy si však kupujúci vyberie sám pri zadávaní  objednávky tovaru,  kde bude uvedená cena za dopravu a cena tovaru spolu s celkovou cenou objednávky.

 
5. Spôsob platby a kúpna cena

(1) Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou:
• dobierkou v mieste dodania tovaru
• bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.
(2) Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
(3) Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti je predávajúci povinný informovať kupujúceho. V prípade zmeny ceny produktu po objednaní tohto produktu je predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho, ktorý má právo od zmluvy odstúpiť, alebo ju potvrdiť.
(4) V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
(5) Náklady spojené s montážou a dodávkou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.
(6) Všetky akcie a zľavy sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.
(7) Ceny na letákoch a marketingových materiáloch možu byť iné ako na internetovej stránke. Všetky ceny sú aktuálne na internetovej stránke www.alux.sk a platia vo chvíli objednávky.
 
6. Poučenie kupujúceho o možnosti od zmluvy odstúpiť

(1) Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, a to do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.
(2) Vrátený tovar musí byť kompletný a nepoškodený. Nemôže niesť známky neprimeraného alebo nadmerného používania. Tovar musí byť vrátený so všetkým príslušenstvom (originálny doklad o kúpe, záručný list, návod na použitie atď.). Tovar zasielajte prosím späť na adresu sídla spoločnosti v pôvodnom obale, zásielku s tovarom odporúčame poistiť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.
(3) Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
(4) V prípade platného a účinného odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy prevodom na ním určený účet,. Ak je tovar vrátený nekompletný, poškodený, resp. v stave, z ktorého je zrejmé nedodržanie primeranej starostlivosti zo strany kupujúceho, prípadne nadmerné neprimerané opotrebovanie tovaru zo strany kupujúceho počas 7 pracovných dní, kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu náklady, ktoré mu vzniknú pri uvádzaní výrobku do pôvodného stavu.
(5) Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou vo forme e-mailu.

7. Reklamačný poriadok

(1) Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
(2) Na uplatňovanie práv zo zodpovednosti za vady predanej veci sa vzťahuje postup podľa § 612 až 627 OZ a príslušné ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa.  Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa.
(3) Záručná doba na všetok tovar je 24 mesiacov pre fyzické osoby, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba pre právnické osoby je 12 mesiacov ak to zákon neupravuje inak.
(4) Pri uplatňovaní reklamácie je kupujúci povinný predložiť predávajúcemu originál daňového dokladu a originál záručného listu, pričom predávajúci nie je povinný prebrať reklamovaný tovar, ak je znečistený alebo ak vykazuje znaky používania iným ako obvyklým spôsobom. Reklamáciu je kupujúci oprávnený uplatniť u predávajúceho osobne, telefonicky s následným písomným prejavom vo forme emailu. Reklamovaný tovar je potrebné doručiť na adresu sídla spoločnosti. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Zásielku s tovarom odporúčame poistiť.
(5) Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené najmä:
• mechanickým poškodením,
• neodvratnou udalosťou – živelnou pohromou,
• nesprávnym zaobchádzaním zo strany kupujúceho – v rozpore s návodom na používanie a s obvyklým spôsobom užívania tovaru,
• v osobitných prípadoch ak to vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom.
(6) Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
(7) O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky, resp. e-mailom a zároveň mu bude doručený spolu s tovarom alebo prostredníctvom e-mailu reklamačný protokol.
8. Ochrana osobných údajov

(1) Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
(2) Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
(3) Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch pri spracovávaní objednávok a ďalšej agendy okolo nich. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
(4) Predávajúci, ktorý je prevádzkovateľom internetových stránok www.alux.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.
(5) Kupujúci má možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.
9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

(1) Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy:
• v prípade vypredania zásob
• nedostupnosti tovaru
• ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy
• z dôvodov vyššej moci
• ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode.
(2) Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 7 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

10. Záverečné ustanovenia

(1) Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Písomným oznámením zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok sa rozumie uverejnenie na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
(2) V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
(3) Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.
(4) Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia OZ, zákona  o elektronickom obchode , Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji, zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
(5) Zmena obrázkov a informácií vyhradená:
-  Všetky obrázky produktov sú ilustračné a nemusia sa úplne zhodovať so skutočnosťou.
-  Vo všetkých produktových opisoch sa môžu vyskytnúť chyby a neúplné informácie.
-  Uvedená dostupnosť nemusí znamenať skutočnú reálnu dostupnosť vybraného produktu.
-  Ceny produktov sa môžu v čase meniť, preto si vyhradzujeme právo na zmenu ceny, o ktorej však zákazníka vopred upozorníme formou mailu pri konkrétnej objednávke.
Za prípadné nejasnosti a nedorozumenia spôsobené z týchto dôvodov sa vopred ospravedlňujeme. Ak nastanú, budeme sa ich usilovať riešiť individuálne v závislosti od konkrétneho prípadu a konkrétnych možností.

V Bratislave, dňa 01.09.2012